Algemene Inzamelvoorwaarden

1. VOORAFGAANDE VEREISTEN

 • Om gebruik te kunnen maken van de door ARMOR SAS en/of REVIALIS SAS (hierna gezamenlijk “REVIALIS” genoemd) verleende inzameling en ecologische behandeling van lege cartridges (zoals omschreven in deel 2 hieronder), dient de klant een klantaccount te openen ofwel per e-mail via collect@revialis.com, ofwel online via de website revialis-collect.com door de volledige adresgegevens op te geven. De aanmaak van het account wordt per e-mail binnen een maximale termijn van 72 uur bevestigd door REVIALIS met vermelding van de inlogcode en een link zodat de klant een persoonlijk wachtwoord aan kan maken om in te loggen op het klantaccount. De klant is als enige aansprakelijk voor zijn inloggegevens waarvan hij de geheimhouding dient te waarborgen.

 

 • Met het aanmaken van een account of door deze voor de eerste keer te activeren, committeert de klant zich aan de algemene inzamelvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door REVIALIS zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

2. INZAMELING VAN LEGE CARTRIDGES

 • De inzameling betreft gebruikte en lege inkjetcartridges en toners van het originele merk van de printer (OEM – Original Equipment Manufacturier) en overige merken (hierna gezamenlijk “lege cartridges” genoemd), met uitzondering van enig ander afval zoals drums van kopieermachines, faxlinten, printers, flessen, batterijen, accu’s en gloeilampen (hierna “afval” genoemd).

 

 • In geval van afvalinzameling behoudt REVIALIS zich het recht voor om de inzameling tijdelijk of definitief stop te zetten, met voorafgaande berichtgeving aan de klant of de partner die het aanbod van REVIALIS doorgeeft, zonder schadeloosstelling of verhaal, en om de klant de kosten van de afvalverwerking opnieuw te factureren op basis van een bedrag van 20 euro excl. btw per kilo ingezameld afval.

 

 • REVIALIS zorgt voor de afhaling zodra de inzameldoos vol is, dat wil zeggen gevuld met circa 15/20 lege toners (afhankelijk van het type) en mogelijk aangevuld met inkjetcartridges.

 

 • De inzamelplaats voor de afgifte van lege dozen en de afhaling van volle dozen dient één en hetzelfde overeengekomen inzamelpunt op locatie te zijn (ontvangstbalie of receptie). Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant om de inzameling te centraliseren op het overeengekomen afhaalpunt.

 

 • De afhaling wordt uitgevoerd door REVIALIS of door enige hiertoe gemachtigde dienstverlener.

3. VERPAKKING VAN DE LEGE CARTRIDGES EN INZAMELMATERIAAL

 • De lege cartridges dienen zodanig verpakt te worden, dat ze niet beschadigd kunnen raken tijdens het transport of de goederenhantering. Hiertoe worden er inzameldozen verstrekt door REVIALIS. De lege cartridges dienen in de leeggelopen airbags van de vervangingscartridges gestopt te worden. Gebruik of retourneer geen overig verpakkingsmateriaal.

 

 • Het inzamelmateriaal blijft exclusief eigendom van REVIALIS. REVIALIS kan te allen tijde de klant verzoeken haar het inzamelmateriaal te restitueren.

 

 • Wanneer de klant gebruik maakt van het door REVIALIS verstrekte inzamelmateriaal, dienen betreffende lege cartridges in het geheel overhandigd te worden aan REVIALIS. Zo niet behoudt REVIALIS zich het recht voor de klant te verzoeken het inzamelmateriaal met onmiddellijke ingang te restitueren op kosten van de klant en diensten tijdelijk of definitief te beëindigen zonder vergoeding, noch verhaalsrecht ten gunste van de klant.

 

 • De dozen dienen opgesteld te worden op strategische plaatsen bij de klant zodat iedereen die daar behoefte aan heeft, lege cartridges kan inleveren.

4. AFHAALVERZOEK

 • Om uw afhaalverzoeken van lege cartridges te vereenvoudigen en voor een snellere verwerking, raden wij u aan uw aanvragen te verzenden via uw account op revialis-collect.com. Anders kunt u contact opnemen met onze inzamelservice per e-mail collect@revialis.com.

 

 • Voor een afhaalverzoek, dienen de dozen verplicht:
 • Vol te zijn (circa 15 tot 20 lege toners naargelang het type)
 • Voorzien te zijn van het afhaaletiket (dat samen met het bevestigingsbericht per e-mail verzonden wordt of dat gedownload kan worden bij indiening van het afhaalverzoek) op de daartoe bestemde plaats van de doos.
 • Deugdelijk en zorgvuldig afgesloten te zijn
 • Geen ander afval te bevatten (flessen, accu’s, batterijen, gloeilampen…)

 

 • Het afhaaletiket is noodzakelijk voor de herkenning van de dozen.

 

 • De aanvragen worden verwerkt binnen een maximale termijn van 72 uur op werkdagen en de afhaling wordt per e-mail bevestigd.

5. AFHALING VAN VOLLE DOZEN DOOR DE VERVOERDER

 • Het is van belang de overeengekomen afspraken na te komen en ervoor te zorgen dat de lege cartridges op de datum van afhaling ter beschikking zijn.

 

 • De dozen dienen voor de vervoerder gereed te staan op de aangegeven plaats zoals vermeld in de per e-mail verzonden afhaalbevestiging.

HERINNERING: de inzamelplaats voor de afgifte van lege dozen en de afhaling van volle dozen dient één en hetzelfde overeengekomen inzamelpunt te zijn (ontvangstbalie of receptie). Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant om de inzameling te centraliseren op het overeengekomen afhaalpunt.

 

 • Onze vervoerder is bevoegd om uitsluitend met hechttape afgesloten dozen in ontvangst te nemen. De vervoerder heeft het recht de afhaling van door hem niet-conform geachte dozen te weigeren. Iedere overhandiging van plastic zakken of losse cartridges wordt geweigerd.

 

 • Elke passage op uw terrein wordt ons door de vervoerder in rekening gebracht, zelfs als de inzameling geen doorgang heeft gevonden, welke kosten wij genoodzaakt zijn op u te verhalen wanneer tijdens de passage van de vervoerder de afhaling van de lege cartridges om ongeacht welke reden niet plaats heeft kunnen vinden, op basis van een vast totaalbedrag van 50 euro excl. btw.

 

 • De vervoerder heeft niet het recht de kantoren of verdiepingen te betreden om de dozen op te halen, behalve in de Parijse regio waar wij over onze eigen chauffeur beschikken.

 

 • De vervoerder en onze chauffeur hebben het recht:

– Een afhaling te weigeren als deze niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.

– Iedere goederenhantering te weigeren, behalve het laden van de dozen in zijn voertuig.

– Een wachttijd van meerdere minuten te weigeren, daar de dozen ter beschikking gesteld dienen te worden vanaf de ontvangst van onze bevestiging per e-mail.

 

 • Onze inzamelservice is beschikbaar in Frankrijk, Corsica, België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Tsjechië, Italië, Spanje en Nederland.

6. KLACHTEN

Wij verzoeken u om in geval van klachten een bericht te sturen via de contactmogelijkheid op onze website.

7. FINANCIËLE VOORWAARDEN

Behoudens onderling bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen REVIALIS en de klant of partner die het REVIALIS-aanbod doorgeeft, zijn de diensten van ARMOR gratis (met inachtneming van de voorwaarden voor het inzamelen van gebruikte cartridges; zie punt 2 van de algemene voorwaarden).

8. DIVERSEN

 • De door REVIALIS gebruikte benamingen, logo’s of domeinnamen in het kader van de aan de klant verleende REVIALIS-services zijn onderworpen aan een voorbehoud en een bescherming van het intellectuele eigendom in Frankrijk en in bepaalde buitenlanden.

 

 • Ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens is beschikbaar op de website en op verzoek.

 

 • In geval van een geschil dat ontstaat als gevolg van of in verband met deze incassovoorwaarden, verbinden ARMOR en de klant zich ertoe om in de eerste plaats een minnelijke schikking van dit geschil te zoeken. Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank van Nantes, zelfs in het geval van meerdere gedaagden, incidentele claims of garantieclaims.

 

 • De van toepassing zijnde wet is de Franse